ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

  Αθήνα, 28.04.2017

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. : 1319

   

   Προς  :   Τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων.

   Θέμα :   Παραβάσεις του νόμου 4412/2016 κατά τις αναθέσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών.

   

  Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

  Με την παρούσα θέλουμε να σας επισημάνουμε σημαντικές παραβάσεις του νόμου 4412/2016 που παρουσιάζονται από την αρχή της εφαρμογής του στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων εκπόνησης μελετών με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε αναθέσεις μελετών που πραγματοποιούνται με βάση τα άρθρα 118 και 328.

  Καταρχήν θεωρούμε σημαντική νομοθετική παράληψη το ότι στο άρθρο 328 δεν έχει περιληφθεί ο ειδικός τρόπος ανάθεσης μελετών και έργων που περιλαμβάνεται στο άρθρο 118. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μη σκόπιμη παράλειψη, γιατί δεν εντοπίζουμε σχετική αιτιολόγηση. Πάντοτε γινόταν ενσωμάτωση των διαφορετικών ευρωπαϊκών οδηγιών (γενικής και εξαιρούμενων τομέων) σε ενιαίο πλαίσιο για τις μελέτες και τα έργα. Έτσι για παράδειγμα οι μελέτες των οδηγιών 2014/17 και 2004/18 ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία με το νόμο 3316/2005.

  Η προηγούμενη διαφοροποίηση είναι αφορμή για πολλές αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε καταχρηστική εφαρμογή του άρθρου 328 για απευθείας αναθέσεις μελετών, των οποίων το αντικείμενο ανήκει στο βιβλίο Ι και όχι στο βιβλίο ΙΙ των πρώην εξαιρούμενων τομέων. Επειδή είναι εύκολα προβλέψιμο ότι τα ήδη παρατηρηθέντα κρούσματα θα πολλαπλασιαστούν, ζητούμε να ενεργήσετε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για την ενσωμάτωση στο άρθρο 328 των διαδικασιών ανάθεσης μελετών και έργων που προβλέπονται στο άρθρο 118.

  Οι περισσότερες όμως παραβάσεις του άρθρου 117 σε αναθέσεις μελετών πραγματοποιούνται με απόδοση στο προς ανάθεση αντικείμενο χαρακτηρισμού και κωδικού CPV εσφαλμένων, κατά παράβαση του προσαρτήματος Γ του νόμου 4412/2016, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι ειδικές διαδικασίες για την ανάθεση μελετών. Παραδειγματικά αναφέρουμε ότι τρεις διαφορετικοί δήμοι, προκειμένου να αναθέσουν την αποτύπωση του δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, έχουν χαρακτηρίσει το αντικείμενο της ανάθεσης “λοιπές υπηρεσίες ημερολογιακής καταγραφής δεδομένων (cpv : 76443000-0)”, “υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων (cpv : 72224000-1)” και “υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης (cpv : 71354100-5)”. Ο τελευταίος χαρακτηρισμός μπορεί να χαρακτηριστεί σωστός, αλλά δεν τηρούνται και σε αυτή την περίπτωση οι ειδικές διατάξεις για απευθείας αναθέσεις μελετών του άρθρου 118, αν και πρόκειται για κλασσική μελέτη τοπογραφίας.

  Εκτός των δύο παραπάνω κατηγοριών παραβάσεων, παρατηρούνται και παραβάσεις χωρίς οποιοδήποτε πρόσχημα. Γίνονται δηλαδή απευθείας αναθέσεις μελετών χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αιτιολογία.

  Προκειμένου να αποφευχθούν ή έστω περιοριστούν τα αναφερθέντα φαινόμενα, πιστεύουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ θα πρέπει να ελέγχει συστηματικά τις απευθείας αναθέσεις και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Χρήσιμη πιστεύουμε ότι θα είναι και η έκδοση σχετικής κατευθυντήριας οδηγίας.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

   

  Με εκτίμηση,

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος

  Α.Πρέσβελος

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Δ.Γκατζηρούλης

  © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR