ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

  Αθήνα, 01.06.2018

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. : 1343     

  Προς  :        Το Δήμαρχο Ιεράπετρας.

  Θέμα  :        Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιεράπετρας.

   

  Αξιότιμε κύριε δήμαρχε,

  Από σχετική ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ ενημερωθήκαμε για τη με αριθμό 125 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης για την ανάθεση με συνοπτικό διαγωνισμό Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου σας. Από την ανάγνωση των όρων της διακήρυξης διαπιστώσαμε ότι απευθύνονται σε οικονομικό φορέα άσχετο με τα ΣΒΑΚ και ενδεχόμενα σε μοναδικό υποψήφιο.

  Για τα ΣΒΑΚ δεν υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές στη χώρα μας. Όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο δια του Πράσινου Ταμείου χρηματοδοτεί τους Ο.Τ.Α. για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων, με έγραφό του παραπέμπει σε διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές. Από το περιεχόμενο αυτών των προδιαγραφών διαπιστώνεται ότι τα ΣΒΑΚ αποτελούν τη σύγχρονη μορφή των κυκλοφοριακών μελετών, που πλέον αντιμετωπίζουν το θέμα της αστικής κινητικότητας λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ των άλλων και πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Με αυτό το περιεχόμενο διδάσκονται σήμερα στις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας μας, ενώ έχει γίνει και σωρεία δημοσιεύσεων, ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π.

  Σχεδόν όλοι Ο.Τ.Α. που μέχρι σήμερα έχουν αναθέσει ή προκηρύξει Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας απευθύνονται σε οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο μητρώο μελετητών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην κατηγορία 10 (Συγκοινωνιακές και Κυκλοφοριακές Μελέτες). Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ζητηθεί επιπλέον και η συμμετοχή μελετητή της κατηγορίας 2 (Πολεοδομικές Μελέτες). Ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ζητείται η εμπειρία εκπόνησης κατά κανόνα δύο μελετών ΣΒΑΚ ή κυκλοφοριακών μελετών σε Ο.Τ.Α. αναλόγου με τον αναθέτοντα μεγέθους.

  Σε αντίθεση με τα παραπάνω ο Δήμος Ιεράπετρας:

  • Απαιτεί από τους διαγωνιζόμενους να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό μητρώο, αν και η σύνταξη ΣΒΑΚ είναι μελετητική και όχι βιοτεχνική ή εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα.
  • Απαιτεί την ύπαρξη τεσσάρων (!) διαφορετικών πιστοποιητικών ISO, απαίτηση πρωτοφανής, ειδικά για το μικρό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Επιπλέον παραλείπονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του νόμου 4412/2016 για τη δυνατότητα του οικονομικού φορέα “να αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας”, “εφόσον δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος”.
  • Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες έργων των οποίων προσμετρείται η εμπειρία εκτέλεσης αφορούν διοικητικά, οικονομικά και ενεργειακά θέματα άσχετα προς τα σχέδια ΣΒΑΚ.
  • Τα προγράμματα FP7 και HORIZON έχουν αντικείμενο την έρευνα και την καινοτομία γενικά και δεν προκύπτει η συσχέτισή τους με τα ΣΒΑΚ. Επιπλέον η ύπαρξη ενεργών συμβάσεων, η οποία προσμετράται αρνητικά ως κριτήριο ανάθεσης, απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να τίθεται ως όρος επιλογής.
  • Η απαίτηση για διδακτορικές σπουδές και εμπειρία πέντε ετών σε φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα για το συντονιστή του έργου περιορίζει τους υποψήφιους ίσως και σε ένα.
  • Απαιτείται διευθυντής έργου με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε διοίκηση επιχειρήσεων για αντικείμενο μεγέθους αντιμετωπίσιμο και από μεμονωμένο μελετητή.
  • Από τα έξι μέλη της ομάδας έργου μόνο ένα απαιτείται να έχει εμπειρία σε ΣΒΑΚ, ενώ απαιτείται ένας οικονομολόγος και δύο πολιτικοί επιστήμονες!
  • Η περιγραφή των προσόντων του πρώτου μέλους της ομάδας μελέτης, του σχετικού με τα ΣΒΑΚ, αποτελεί τμήμα του βιογραφικού γνωστού προσώπου.
  • Δίνεται η δυνατότητα στήριξης στην ικανότητα τρίτων, η οποία “δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” (άρθρο 78 παρ.7 νόμου 4412/2016).

  Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την προκήρυξη για τη σύμβαση ΣΒΑΚ του Δήμου Ιεράπετρας και να προχωρήσετε σε σύνταξη νέας προκήρυξης, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του έργου και τους κανόνες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού.  

   

   

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος

  Α.Πρέσβελος

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Δ.Γκατζηρούλης

  © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR