ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

  Αθήνα, 23.05.2018

  Αρ. Πρωτ. : 1342     

  Προς  :        Τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

  Θέμα  :        Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης από εταιρεία οικονομικών συμβούλων.

   

  Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

  Από σχετικές αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ διαπιστώσαμε ότι με απόφασή σας αναθέσατε και υπογράψατε σύμβαση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας από την εταιρεία OPTIMUM VALUE A.E.

  Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών είναι τεχνικό αντικείμενο αρμοδιότητας μηχανικού. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών για λογαριασμό δημόσιων φορέων ή κυκλοφοριακών μελετών υποκείμενων σε έλεγχο από δημόσιους φορείς (π.χ. κυκλοφοριακές συνδέσεις, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.λ.π.) απαιτεί οι συντάσσοντες τις μελέτες να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών που τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην κατηγορία 10 “Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων) και κυκλοφοριακές μελέτες”.

  Η εταιρεία OPTIMUM VALUE A.E. είναι εταιρεία οικονομικών συμβούλων και δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με εκπόνηση τεχνικών και ειδικότερα κυκλοφοριακών μελετών. Στο ιστολόγιό της αναφέρεται ενασχόλησή της με 44 αντικείμενα, κανένα από τα οποία δεν είναι τεχνικό.

  Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι το άρθρο 209 του νόμου 3463/2006 το οποίο αναφέρεται στα υπόψη της σύμβασης για την απευθείας ανάθεση μελετών ή υπηρεσιών (παρ.3 και 10) έχει καταργηθεί με το άρθρο 377 παρ. 1 περ. 38 του νόμου 4412/2016.

  Ακόμη το επίσης αναφερόμενο στα υπόψη άρθρο 118 για την απευθείας ανάθεση προβλέπει στην παρ. 5 ότι για τις αναθέσεις έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών διενεργείται κλήρωση μεταξύ εγγεγραμμένων σε ειδικούς καταλόγους. Οι νησιώτικοι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν σε απευθείας ανάθεση εκτός καταλόγου μόνο εάν έπειτα από σχετική πρόσκληση δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου τουλάχιστον τριών (3) οικονομικών φορέων.

  Μετά από τα παραπάνω ζητούμε την άμεση κατάργηση της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤ Θήρας στην εταιρεία OPTIMUM VALUE A.E.

   

  Με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος

  Α.Πρέσβελος

   

  Ο Γ.Γραμματέας

  Δ.Γκατζηρούλης

  © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR